Hình ảnh

Nhà thờ Đức Bà – 19.07.2020

Nhà thờ Đức Bà – 19.07.2020

Model: Nguyễn Khuông

Makeup: Hằng Nguyễn

Photo by me

bNTV 6140 0

bNTV 6126 0

bNTV 6119 0

bNTV 6114 0

bNTV 6102 0

bNTV 6094 0

bNTV 6079 0

bNTV 6072 0

bNTV 6047 0

bNTV 6043 0

bNTV 6037 0

bNTV 6034 0

bNTV 6019 0

bNTV 6008 0

aNTV 6126 0

aNTV 6119 0

aNTV 6114 0

aNTV 6102 0

aNTV 6094 0

aNTV 6079 0

aNTV 6072 0

aNTV 6047 0

aNTV 6043 0

aNTV 6037 0

aNTV 6034 0

aNTV 6019 0

aNTV 5997 0

aNTV 6008 0

aNTV 5990 0

aNTV 5983 0

aIMG 1450 0

aIMG 1457 0

Leave a Comment